Uudiskohde

Uudiskohteen ostaminen

Uudiskohteen ostamisessa on paljon asioita, jotka ostajan on ymmärrettävä päätöstä tehdessä. Varmista seuraavat asiat ennen ostopäätöstä.

1) TONTTI
Älä missään nimessä osta tai sitoudu ennen kuin olet selvittänyt tämän ja ymmärrät kuinka tonttiasia on järjestelty!
Kuuluuko tontti kauppahintaan. Jos se ei kuulu, kuka sen omistaa ja millä ehdoilla se on taloyhtiön käytössä.
-> Jos tontin omistaa kaupunki, se on yleensä turvallista. Selvitä kuitenkin paljonko tontivuokra on ja laske paljonko se vaikuttaa vastikkeeseesi. Tonttivuokra/ osakkeidesi tai neliöidesi määrällä yhtiöjärjestyksen mukaan / 12 eli kuukausilla, saat käsityksen sen kustannusvaikutuksesta.
-> Jos tontti oma ja tulee kaupan mukana, se on yleensä turvallista. Tarkista aina, että varmasti on asunnon hinnassa ja tulee kaupan mukana.
-> Jos tontin omistaa sijoittaja eli mikä tahansa muu taho kuin kunta tai kaupunki tai yhtiö, jonka osakkaaksi olet ryhtymässä, Vaadi kopio vuokrasopimuksesta ja lue sen ehdot hyvin tarkkaan. Jos ei ole hyvin selkeä, anna lakimiehen tai jonkun hyvin kokeneen lukea ja ymmärtää. Tärkeitä asioita on vuokra-aika, vuokran suuruus ja miten ja milloin ja miten paljon vuokraa voidaan korottaa vuokra-aikana. Huolestu, jos vuokraa saa missään vaiheessa korottaa indeksiä enemmän tai siinä on jonkinlaisia sellaisia ehtoja, joilla sopimusta voi vuokra-aikana muuttaa. Huolestu myös, jos vuokra-aika on alle 50 vuotta.
-> Jos tontin voi ostaa tai jäädä vuokralle. Selvitä aukottomasti minkä hintaisia vaihtoehdot ovat seuraavalle 50 vuodelle ja kuinka se sitoo sopimusten osapuolia. Näistä voi tulla jopa paljon yli 3 euroa per neliö kustannusvaikutus vastikkeeseen. Käytä ehdottomasti asiantuntijaa ja ennen kuin sitoudu mihinkään.

Monet myyjät unohtavat tontin kauppahinnasta tai asumiskuluistaja se selviää vasta asunnon oston jälkeen. Pyydä virallinen kirjallinen tarjous asunnosta niin, että tonttiasia on avattu siinä kaikkien vaihtoehtoineen ja kustannuksineen. Jos tontti ei ole taloyhtiön oma, selvitä seuraavat 50 vuotta, koska vaikuttaa asunnon jälleenmyyntiarvoon asumiskuujen lisäksi.

2) HINTA ja ASUMISKULUT
Selvitä todelliset asumiskulut. Usein markkinoinnillisista syistä myynti-ilmoituksessa ei ole kaikkea vaan todelliset kustannukset selviävät vasta kohteen luovuttamisen ja ensimmäisen tai toisen tilikauden jälkeen.
On kaksi erityistä ansaa
-> Hoitovastike on laskettu liian pieneksi eikä siihen ole huomoitu kaikkia tavallisiakaan kustannuksia. Lisäksi siitä voi puuttua tontin kustannukset, joille on voitu sopia markkinoinnillisista syistä maksuvapaata tai alkuajaksi pienempi vuokra.
-> Yhtiölaina, jolle on sovittu esimerkiksi kaksi vuotta lyhennysvapaata tavoitteena myynti-ilmoituksen pienet asumiskustannukset. Lainan korko ja ehdot on aina myös syytä tarkastaa ja ottaa tieto kirjallisesti etukäteen.

3) RAKENNUSTYÖN TARKKAILIJA
Onko yhtiössä valittu rakennustyön tarkkailija ja osakkeenostajien valitsema tilintarkastaja?
Kun vähintään neljäsosasta yhtiön asuntoja on tehty kaupat, ostajille on asuntokauppalain mukaan tarjottava mahdollisuus valita oma tilintarkastaja ja rakentajasta riippumaton, ammattipätevyyden omaava rakennustyön tarkkailija.

Rakennustyön tarkkailija valvoo hankkeen etenemistä sopimuksen mukaisesti eli esimerkiksi sitä, että rakennuksen valmiusaste ja ostajien maksamat kauppahintaerät vastaavat toisiaan. Tilin-tarkastajan taas tulisi pitää huolta siitä, että ostajien maksamat erät käytetään juuri siihen hankkeeseen, johon ne on tarkoitettu.

Ostajat saattavat jättää palkkaamatta ammattimaisia valvojia välttääkseen ylimääräisiä kustannuksia. Jos hanke ajautuu vaikeuksiin, palkkion maksaminen voi kuitenkin olla heidän kokonaistaloutensa kannalta pienempi paha. (KKV)

Lisätietoja uudiskohteen ostosta saa Kilpailu - ja kuluttajaviraston sivuilta  tästäEthän vapauta vakuuksia vahingossa?

Vakuuksien vapautuminen

RS-kohteissa myyjän on asetettava yhtiön ja osakkaiden turvaksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet. Ne ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus.

Järjestelmä on rakennettu siten, että joku asuntokauppalain kolmesta vakuudesta on voimassa aina ensimmäisestä kaupasta siihen saakka, kun 10 vuotta on kulunut rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.

Vakuudet vapautuvat tietyin ehdoin 12 kuukauden sisällä

Ilman ostajien ja yhtiön antamia suostumuksiakin vakuudet vapautuvat viimeistään 12 kuukauden kuluttua yhtiön kaikkien rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä, jos yhtiölle on valittu asuntokauppalain 2 luvun 23 §:ssä tarkoitettu hallitus. 
ELI TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ VAKUUS VAPAUTUU "ITSESTÄÄN" ILMAN OSAKKAIDEN TAI HALLITUKSEN SUOSTUMUSTA, VAIKKA VUOSIKORJAUKSET OLISIVAT TEKEMÄTTÄ TAI TEHTY VAIN OSITTAIN.

Varmista aina hyvissä ajoin, että hallitus ja isännöitsijä ovat aktiivisesti huomioineet päivämäärän eli 12 kk vuositarkastuksen pitämisestä ja tarvittaessa (eli vuosikorjauksia tekemättä) riitauttaneet asian ajoissa käräjäoikeuteen tai kuluttajariitalautakuntaan. Tehtävä kannattaa antaa ajoissa kiinteistöasioihin perehtyneelle lakimiehelle.

Isännöitsijä on usein perustajaosakkaan valitsema ja jokaisen osakkaanomistajan ja hallituksen on hyvä olla tarkkana, että isännöitsijä aktiivisesti ajaa osakkaiden aikä alkuperäisen sopimuksentekijän etua.

Jos ostaja tai yhtiö vastustavat

Vakuudet eivät kuitenkaan vapaudu, jos yhtiö tai asunto-osakkeen ostaja vastustaa vakuuksien vapautumista ja hakee asiassa kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen käsittelyä.

Vapautumista vastustavan on ilmoitettava kannastaan sille vakuuden antajalle tai talletuspankille, joka on vastaanottanut pankkitalletuksen vakuudeksi. Hänen on toimitettava tälle kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden antama todistus asian vireille saattamisesta ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä. Muutoin vakuudet vapautuvat.